Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje jednostki

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem przedszkola jest:

1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych;

2)   budowanie systemu wartości;

3)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;

4)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

5)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

6)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

7)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

8)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

9)   zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3. Cele wychowania przedszkolnego realizowane są w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci,

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

7) wychowanie przez sztukę

8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

10) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

13) wychowanie rodzinne, obywatelski i patriotyczne.

14)  przedszkole zapewnia dzieciom warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

4. Do zadań przedszkola należy:

1)  kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

2)  budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

3)  wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności stosownie do jego rozwoju i zdolności,

4)  rozwijanie wrażliwości i zdolności twórczego myślenia,

5)  stwarzanie dzieciom warunków do nabycia i utrwalania wiedzy i umiejętności,

6)  integrowanie treści edukacyjnych,

7)  prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

8)  współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w celu udzielania dziecku specjalistycznej pomocy,

5. Przedszkole wykonuje swoje zadania poprzez:

1)   realizację programów wychowawczo - dydaktycznych,

2)   współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, placówkami systemu opieki i innymi instytucjami,

3)   wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,

4)   różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech psychicznych i możliwości dziecka,

5)   stały kontakt z rodzicami w celu wspomagania rozwoju i dojrzałości szkolnej,

 7. Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

8. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

12. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.

13. Przedszkole wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.